Wyszukiwarka
Subskrypcja

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KAMI

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez: KAMI z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Wojska Polskiego 158; wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000191307, NIP: 7321573766, REGON: 472916360, adres poczty elektronicznej: sklep@biokominki.net, numer telefonu: +48 42 712-38-88 za pośrednictwem sklepu internetowego http://biokominki.net/sklep (zwanego dalej: SKLEPEM INTERNETOWYM) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez KAMI usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną.

 2. Definicje:

 • Dzień – dzień kalendarzowy.

 • Dzień roboczy – oznacza jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Dostawa - oznacza czynność faktyczną obejmującą czas od chwili nadania przesyłki przez SPRZEDAWCĘ do momentu wydania KLIENTOWI PRODUKTU określonego w ZAMÓWIENIU przez DOSTAWCĘ lub poinformowania KLIENTA o możliwości odbioru przesyłki.

 • Dostawca - oznacza firmy kurierskie, z którym współpracuje SPRZEDAWCA w zakresie dokonywania DOSTAWY PRODUKTU.

 • Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w SKLEPIE INTERNETOWYM umożliwiający rejestrację KONTA KLIENTA.

 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w SKLEPIE INTERNETOWYM umożliwiający rejestrację oraz złożenie ZAMÓWIENIA, w szczególności poprzez dodanie PRODUKTÓW do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków UMOWY SPRZEDAŻY, w tym sposobu DOSTAWY i płatności.

 • Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez KLIENTA podczas REJESTRACJI w SKLEPIE INTERNETOWYM, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do KONTA KLIENTA w SKLEPIE INTERNETOWYM.

 • Informacja marketingowa KAMI – oznacza wszelkie informacje dotyczące oferty, promocji, wyprzedaży w SKLEPIE INTERNETOWYM przesyłane drogą elektroniczną na życzenie KLIENTA, który wyraził na to zgodę.

 • Klient, Usługobiorca - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z REGULAMINEM i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być UMOWA SPRZEDAŻY.

 • Konsument, Usługobiorca - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego KLIENTA panel, uruchomiony na jego rzecz przez SPRZEDAWCĘ, po dokonaniu przez KLIENTA REJESTRACJI i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia KONTA KLIENTA.

 • Login - oznacza indywidualne oznaczenie KLIENTA, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z HASŁEM do założenia KONTA KLIENTA w SKLEPIE INTERNETOWYM.

 • Produkt - dostępna w SKLEPIE INTERNETOWYM rzecz ruchoma będąca przedmiotem UMOWY SPRZEDAŻY między KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ

 • Przedsiębiorca, Usługobiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową..

 • Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

 • Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w REGULAMINIE, umożliwiającą korzystanie przez KLIENTA z funkcjonalności SKLEPU INTERNETOWEGO dostępnych w KONCIE KLIENTA.

 • Sprzedawca, Usługodawca - oznacza KAMI z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Wojska Polskiego 158; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000191307, NIP: 7321573766, REGON: 472916360, adres poczty elektronicznej: sklep@biokominki.net, numer telefonu: +48 42 712-38-88, będącego jednocześnie właścicielem SKLEPU INTERNETOWEGO.

 • Strona internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi SPRZEDAWCA prowadzi SKLEP INTERNETOWY.

 • Termin realizacji – obejmuje przyjęcie ZAMÓWIENIA do realizacji, jego przetworzenie oraz DOSTAWĘ ZAMÓWIENIA.

 • Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające KLIENTOWI lub SPRZEDAWCY przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 • Umowa sprzedaży - oznacza Umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w REGULAMINIE, między KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ.

 • Zamówienie - oświadczenie woli KLIENTA składane za pomocą FORMULARZA ZAMÓWIENIA i zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze SPRZEDAWCĄ UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU.

 1. Wszelkie prawa do SKLEPU INTERNETOWEGO, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU, a także do wszelkich treści, zdjęć i logotypów zamieszczanych na STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU w celach prezentacji produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do SPRZEDAWCY, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z REGULAMINEM oraz za pisemną zgodą SPRZEDAWCY.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się USŁUGODAWCA: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 3. SPRZEDAWCA stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez KLIENTÓW ze STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU, zapisywane są przez serwer SPRZEDAWCY na dysku twardym urządzenia końcowego KLIENTA. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU na urządzeniach końcowych KLIENTÓW. Szczegóły dotyczące plików „cookies” opisane są w Polityce prywatności.

 4. Przedmiotem działalności SKLEPU INTERNETOWEGO jest sprzedaż biokominków i akcesoriów do biokominków. PRODUKTY oferowane i sprzedawane w SKLEPIE INTERNETOWYM są fabrycznie nowe, wolne od wad, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Niektóre biokominki są dostarczane w paczkach do samodzielnego montażu przez KLIENTA.

 5. Warunkiem zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY jest akceptacja REGULAMINU przez KLIENTA.

 6. UMOWA SPRZEDAŻY zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 7. Ceny w SKLEPIE INTERNETOWYM podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane KLIENTOWI w trakcie składania ZAMÓWIENIA, w tym także w chwili wyrażenia przez KLIENTA woli związania się UMOWĄ SPRZEDAŻY.

 8. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo zmiany cen PRODUKTÓW prezentowanych na STRONACH SKLEPU INTERNETOWEGO, zamieszczania informacji o nowych PRODUKTACH, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na ZAMÓWIENIA złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 9. Zamieszczone na STRONACH SKLEPU INTERNETOWEGO zdjęcia PRODUKTÓW mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu PRODUKTU ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez KLIENTA podczas składania ZAMÓWIENIA (dotyczyć to może takich parametrów jak np. odcień koloru produktu, proporcje produktu, itp.).

 

Zamówienia

 1. W celu złożenia ZAMÓWIENIA w SKLEPIE INTERNETOWYM za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU oraz w celu korzystania z usług dostępnych na STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU, konieczne jest posiadanie przez KLIENTA aktywnego adresu poczty elektronicznej.

 2. KLIENT może składać ZAMÓWIENIA w SKLEPIE INTERNETOWYM za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. ZAMÓWIENIA można składać poprzez FORMULARZ ZAMÓWIENIA dostępny na STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU. Do złożenia ZAMÓWIENIA nie jest konieczna REJESTRACJA i założenie KONTA KLIENTA.

 4. KLIENT dokonuje wyboru PRODUKTÓW określając ich atrybuty, a następnie dodaje je do koszyka. KLIENT składając ZAMÓWIENIE wybiera dodatkowe płatne opcje, o których jest informowany w FORMULARZU ZAMÓWIENIA, takich jak wybór sposobu płatności za realizację umowy i wybór sposobu DOSTAWY zamówionych PRODUKTÓW – zgodnie z treścią FORMULARZA ZAMÓWIENIA. Po wypełnieniu ZAMÓWIENIA KLIENT dokonuje jego akceptacji oraz potwierdza poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdź zakup". Naciskając przycisk KLIENT oświadcza, iż wie, że złożone przez niego ZAMÓWIENIE pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówione PRODUKTY, o czym zostaje poinformowany stosownym komunikatem umieszczonym nad przyciskiem "Potwierdź zakup".

 5. KLIENT w trakcie składania ZAMÓWIENIA może jednocześnie dokonać REJESTRACJI i założyć KONTO KLIENTA, ustanawiając własny LOGIN i HASŁO.

 6. Warunkiem przyjęcia ZAMÓWIENIA do realizacji jest prawidłowe wypełnienie pól w FORMULARZU ZAMÓWIENIA, a w szczególności podanie takich danych jak:

Osoba fizyczna:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym),
 • telefon kontaktowy,
 • adres e-mail, na który będą przesyłane wszystkie dane związane z ZAMÓWIENIEM, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie INFORMACJI MARKETINGOWYCH KAMI – również takie informacje,
 • adres dostawy – jeśli jest inny niż adres zamieszkania (wraz z kodem pocztowym).

 

Przedsiębiorca:

 • imię i nazwisko osoby zamawiającej,
 • nazwa firmy,
 • adres siedziby firmy (wraz z kodem pocztowym),
 • numer NIP,
 • telefon kontaktowy,
 • adres e-mail, na który będą przesyłane wszystkie dane związane z ZAMÓWIENIEM, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie INFORMACJI MARKETINGOWYCH KAMI – również takie informacje,
 • adres dostawy – jeśli jest inny niż adres siedziby (wraz z kodem pocztowym).
   
 1. Do każdego ZAMÓWIENIA w FORMULARZU ZAMÓWIENIA można dołączyć uwagi w polu oznaczonym jako „Komentarz do zamówienia”.

 2. W celu otrzymania faktury VAT na zamówione PRODUKTY w FORMULARZU ZAMÓWIENIA należy uzupełnić pole NIP.

 3. Prawidłowo złożone zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną w formie e-maila, wysyłaną na adres wskazany podczas składania ZAMÓWIENIA przez KLIENTA. Informacja zawiera numer zamówienia oraz pozostałe informacje dotyczące zamówionego towar.

 4. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia ZAMÓWIENIA w przeciągu 30 minut od jego złożenia, KLIENT powinien skontaktować się ze SKLEPEM INTERNETOWYM pod adresem e-mail: sklep@biokominki.net lub pod nr telefonu 42 712-38-88 w celu wyjaśnienia sytuacji.

 5. Zawarcie UMOWY SPRZEDAŻY między KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ następuje po uprzednim złożeniu przez KLIENTA ZAMÓWIENIA w SKLEPIE INTERNETOWYM i otrzymaniu na podany w nim adres e-mail potwierdzenia.

 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie KLIENTOWI treści zawieranej UMOWY SPRZEDAŻY następuje poprzez:

 • udostępnienie niniejszego REGULAMINU na STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO,
 • przesłanie KLIENTOWI wiadomości e-maila z treścią REGULAMINU oraz danymi ZAMÓWIENIA,
 • dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

  Treść UMOWY SPRZEDAŻY jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym SKLEPU INTERNETOWEGO SPRZEDAWCY.

 

Płatności

 1. Ceny na STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU zamieszczone przy danym PRODUKCIE podane są w złotych polskich, stanowią ceny brutto i nie zawierają kosztów DOSTAWY, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu DOSTAWY i w FORMULARZU ZAMÓWIENIA.

 2. Możliwe są następujące sposoby płatności:

 • przelew zwykły lub wpłata bezpośrednia na rachunek bankowy SPRZEDAWCY (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu KLIENTOWI przez SPRZEDAWCĘ potwierdzenia przyjęcia ZAMÓWIENIA oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy SPRZEDAWCY);
 • karta kredytowa lub płatnicza
 • pobranie - płatność DOSTAWCY przy dokonywaniu DOSTAWY (w tym przypadku realizacja ZAMÓWIENIA zostanie rozpoczęta po przesłaniu KLIENTOWI przez SPRZEDAWCĘ potwierdzenia przyjęcia zamówienia) – forma możliwa tylko do wartości 2999 zł kwoty ZAMÓWIENIA;
 • pobranie z przedpłatą na konto SPRZEDAWCY - przelew lub wpłata przedpłaty na rachunek bankowy SPRZEDAWCY i płatność DOSTAWCY przy dokonywaniu DOSTAWY (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu KLIENTOWI przez SPRZEDAWCĘ potwierdzenia przyjęcia ZAMÓWIENIA oraz po wpłynięciu przedpłaty na rachunek bankowy SPRZEDAWCY);
 • gotówka przy odbiorze osobistym – płatność w biurze SPRZEDAWCY (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu KLIENTOWI przez SPRZEDAWCĘ potwierdzenia przyjęcia ZAMÓWIENIA),
 • gotówka z przedpłatą na konto SPRZEDAWCY przy odbiorze osobistym - przelew lub wpłata przedpłaty na rachunek bankowy SPRZEDAWCY i płatność w biurze SPRZEDAWCY (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu KLIENTOWI przez SPRZEDAWCĘ potwierdzenia przyjęcia ZAMÓWIENIA oraz po wpłynięciu przedpłaty na rachunek bankowy SPRZEDAWCY).
 1. Terminy płatności:

 • w przypadku wyboru przez KLIENTA, płatności za pobraniem z przedpłatą, płatności gotówką z przedpłatą płatności przelewem, KLIENT zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia ZAMÓWIENIA (zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY);
 • w przypadku wyboru przez KLIENTA płatności za pobraniem oraz płatności gotówką, KLIENT obowiązany jest do dokonania płatności przy DOSTAWIE przesyłki.


Dostawa

 1. SKLEP INTERNETOWY realizuje DOSTAWY tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Istnieje możliwość DOSTAWY poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na indywidualnych warunkach ustalonych z KLIENTEM za pośrednictwem poczty e-mail. Procedura składania zamówienia z wysyłką za granicę opisana jest na stronie: Wysyłka zagraniczna.

 3. Termin DOSTAWY jest równoznaczny z TERMINEM REALIZACJI zamówienia wskazanym dla każdego PRODUKTU na STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU.

 4. Zamówione PRODUKTY są dostarczane do KLIENTA za pośrednictwem DOSTAWCY na adres wskazany jako adres DOSTAWY w FORMULARZU ZAMÓWIENIA.

 5. W dniu wysłania PRODUKTU do KLIENTA (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej KLIENTA informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez SPRZEDAWCĘ. 

 6. DOSTAWA PRODUKTU do KLIENTA jest odpłatna, chyba że UMOWA SPRZEDAŻY stanowi inaczej. Koszty DOSTAWY PRODUKTU są wskazywane KLIENTOWI na STRONACH SKLEPU INTERNETOWEGO w zakładce Dostawa i płatności oraz w trakcie składania ZAMÓWIENIA, w tym także w chwili wyrażenia przez KLIENTA woli związania się UMOWĄ SPRZEDAŻY.

 7. SPRZEDAWCA dołącza do przesyłki będącej przedmiotem DOSTAWY paragon lub zgodnie z wolą KLIENTA - fakturę VAT.

 8. SPRZEDAWCA udostępnia KLIENTOWI następujące sposoby DOSTAWY:

 • przesyłka kurierska - doręczana w DNI ROBOCZE,
 • przesyłka paletowa - doręczana w DNI ROBOCZE,
 • odbiór osobisty - pod adresem: ul. Wojska Polskiego 158, 95-070 Aleksandrów Łódzki; w DNI ROBOCZE, w godzinach od 08:00 do 16:00, chyba że inny termin odbioru został uzgodniony indywidualnie.
 1. Odbiór osobisty PRODUKTU przez KLIENTA jest bezpłatny.

 2. Zaleca się, aby KLIENT ocenił stan PRODUKTÓW i ich zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez DOSTAWCĘ i w jego obecności (po dokonaniu odbioru przesyłki). W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia PRODUKTÓW zaleca się w obecności DOSTAWCY sporządzić protokół szkody (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Następnie należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale "Reklamacje i zwroty".


Termin realizacji

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA podany jest w polu wyboru atrybutów danego PRODUKTU.

 2. Jest to maksymalny termin, kiedy ZAMÓWIENIE zostanie dostarczone do KLIENTA lub kiedy PRODUKT będzie gotowy do odbioru osobistego. Termin ten może być krótszy.

 3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA obejmuje przyjęcie przez SKLEP INTERNETOWY ZAMÓWIENIA od KLIENTA, jego przetworzenie oraz DOSTAWĘ PRODUKTU.

 4. Początek biegu TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA jest uzależniony od wyboru przez KLIENTA sposobu zapłaty i liczy się w następujący sposób:

 • w przypadku wyboru przez KLIENTA sposobu płatności przelewem zwykłym lub wpłaty na konto SPRZEDAWCY – od dnia następnego po dniu wpływu na konto SPRZEDAWCY zapłaty za ZAMÓWIENIE;

 • w przypadku wyboru przez KLIENTA sposobu płatności za pobraniem - od dnia następnego po dniu zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY;

 • w przypadku wyboru przez KLIENTA sposobu płatności za pobraniem z przedpłatą - od dnia następnego po dniu wpływu na konto SPRZEDAWCY przedpłaty za ZAMÓWIENIE;

 • w przypadku wyboru przez KLIENTA sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym - od dnia następnego po dniu zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY.

 • w przypadku wyboru przez KLIENTA sposobu płatności gotówką z przedpłatą przy odbiorze osobistym - od dnia następnego po dniu wpływu na konto SPRZEDAWCY przedpłaty za ZAMÓWIENIE.

 1. Więcej szczegółów na temat TERMINÓW REALIZACJI znajduje się pod linkiem: Termin realizacji


Gwarancja

 1. SPRZEDAWCA oświadcza, że PRODUKTY sprzedawane w SKLEPIE INTERNETOWYM są nowe i objęte gwarancją producenta (dalej zwanego „Gwarantem”).
 2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju PRODUKTU. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego PRODUKTU widnieje w jego danych technicznych na stronach SKLEPU INTERNETOWEGO.
 3. SPRZEDAWCA wydaje KLIENTOWI wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny).
 4. Dokument gwarancyjny, który KLIENT otrzymuje wraz z PRODUKTEM jest ważny wraz z kopią dowodu zakupu pozwalającą stwierdzić datę dokonania zakupu i początek ochrony gwarancyjnej.
 5. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia KLIENTA w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
 6. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień KLIENTA wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 7. Więcej na temat szczegółów dotyczących gwarancji znajduje się w zakładce: Gwarancja.

 

Reklamacje i zwroty

 1. SPRZEDAWCA zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez KLIENTOWI rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności SPRZEDAWCY za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

 2. Jeżeli po objęciu w posiadanie PRODUKTU przez KLIENTA stwierdzi on, że PRODUKT posiada wady fizyczne, KLIENT wedle własnego uznania może:

 • skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych,
 • złożyć reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 1. Zaleca się, aby KLIENT odbierając przesyłkę pokwitował jej odbiór w obecności DOSTAWCY z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas DOSTAWY, KLIENT może wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie z gotowymi formularzami.

 3. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady KLIENT powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada PRODUKTU, kiedy została ona stwierdzona, czego KLIENT domaga się od SPRZEDAWCY oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym PRODUKTEM należy przesłać SPRZEDAWCY komplet dołączonych do PRODUKTU akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych – wypełniony dokument gwarancyjny wraz z kopią dowodu zakupu. W niektórych przypadkach do samego zgłoszenia reklamacji zamiast dostarczenia reklamowanego PRODUKTU wystarczające jest przesłanie zdjęć szczegółowo obrazujących reklamowane wady PRODUKTU (dotyczy to zwłaszcza sytuacji kiedy urządzenie jest zabudowane lub wymiany wadliwej części KLIENT może dokonać samodzielnie).

 4. Transport reklamowanych PRODUKTÓW z tytułu gwarancji bądź rękojmi odbywa się na zlecenie i koszt KAMI  za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej.

 5. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@biokominki.net lub listem poleconym na adres: KAMI ul. Wojska Polskiego 158, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

 6. SPRZEDAWCA poinformuje KLIENTA o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji e-mailem lub listem poleconym w czasie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

 7. SPRZEDAWCA odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem 2 lat od wydania PRODUKTU KLIENTOWI (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

 8. W przypadku, gdy KLIENT nie zgadza się z decyzją SPRZEDAWCY o odmowie uwzględnienia reklamacji, może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli KLIENT będący KONSUMENTEM chce rozwiązać spór ze SPRZEDAWCĄ bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o których mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. KLIENT, będący KONSUMENTEM, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

 9. Więcej szczegółów na temat procedury składania reklamacji znajduje się w zakładce: Reklamacje.

 

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. KLIENT będący KONSUMENTEM, który zawarł UMOWĘ SPRZEDAŻY, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Prawo odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY nie przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. biopaliwo);

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zakup biokominka wykonanego wg konkretnej specyfikacji).

 1. Informacja o prawie odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY lub braku prawa odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY jest zawarta w opisie każdego PRODUKTU.
 2. Bieg terminu odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY rozpoczyna się od chwili objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KONSUMENTA.

 3. KONSUMENT może odstąpić od UMOWY SPRZEDAŻY składając SPRZEDAWCY oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez SPRZEDAWCĘ na STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU gotowymi formularzami.
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. W przypadku odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY, jest ona uważana za niezawartą.

 5. Jeśli KONSUMENT złożył oświadczenie o odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY zanim SPRZEDAWCA przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 6. SPRZEDAWCA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KONSUMENTA o odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt DOSTAWY PRODUKTU do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KONSUMENTA do chwili otrzymania z powrotem PRODUKTU lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu odesłania PRODUKTU, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Jeżeli KONSUMENT korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób DOSTAWY oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. KONSUMENT ma obowiązek zwrócić PRODUKT SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od UMOWY SPRZEDAŻY. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie PRODUKTU na adres SPRZEDAWCY przed upływem tego terminu. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy PRODUKT musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany PRODUKT tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

 9. W wypadku odstąpienia KONSUMENT ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU.

 10. Jeśli ze względu na swój charakter PRODUKT nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, SPRZEDAWCA informuje KONSUMENTA o kosztach zwrotu rzeczy na STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU.

 11. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

 12. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba, że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną

 1. SPRZEDAWCA świadczy na rzecz KLIENTÓW, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 • Formularz Rejestracji,
 • Formularz Zapytania o produkt,
 • Dostarczanie Informacji marketingowych KAMI,
 • Prowadzenie Konta Klienta.
 1. Usługi wskazane w pkt. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. SPRZEDAWCA zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje KLIENTÓW w sposób właściwy dla zmiany REGULAMINU.

 3. Usługa FORMULARZ REJESTRACJI polega na umożliwieniu podania SPRZEDAWCY niezbędnych danych KLIENTA w celu prowadzenia KONTA KLIENTA za pomocą formularza umieszczonego na STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU.

 4. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej FORMULARZ REJESTRACJI, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysłania formularza do SPRZEDAWCY.

 5. Usługa FORMULARZ ZAPYTANIA O PRODUKT polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU wiadomości do SPRZEDAWCY.

 6. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej ZAPYTANIE O PRODUKT, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do SPRZEDAWCY.

 7. Z usługi dostarczania INFORMACJI MARKETINGOWYCH KAMI może skorzystać każdy KLIENT, który udzieli na to wyraźnej zgody poprzez zaznaczenie checkpoint i podanie swojego adresu e-mail w FORMULARZU REJESTRACJI lub wypełnienie pola adres e-mail w polu subskrypcji oraz w obu przypadkach potwierdzi swoją zgodę za pomocą linka autoryzacji w otrzymanej systemowej wiadomości e-mail. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi otrzymywania INFORMACJI MARKETINGOWYCH KAMI.

 8. Usługa DOSTARCZANIA INFORMACJI MARKETINGOWYCH KAMI polega na przesyłaniu przez SPRZEDAWCĘ, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie SPRZEDAWCY.

 9. Każda INFORMACJA MARKETINGOWA KAMI kierowana do danych KLIENTÓW zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „Temat” określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej dostarczania INFORMACJI MARKETINGOWYCH KAMI.

 10. KLIENT może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania INFORMACJI MARKETINGOWYCH KAMI przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi INFORMACJI MARKETINGOWYCH KAMI lub poprzez przesłanie maila z informacją o rezygnacji na adres: sklep@biokominki.net

 11. Usługa PROWADZENIE KONTA KLIENTA dostępna jest po dokonaniu REJESTRACJI na zasadach opisanych w REGULAMINIE i polega na udostępnieniu KLIENTOWI dedykowanego panelu w ramach STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU, umożliwiającego KLIENTOWI modyfikacje danych, które podał podczas ZAMÓWIENIA, jak też śledzenia stanu realizacji ZAMÓWIEŃ oraz historii ZAMÓWIEŃ już zrealizowanych.

 12. KLIENT, który dokonał REJESTRACJI może zgłosić SPRZEDAWCY żądanie usunięcia KONTA KLIENTA, przy czym może ono zostać usunięte przez SPRZEDAWCĘ do 7 dni od zgłoszenia żądania.

 13. SPRZEDAWCA jest uprawniony do zablokowania dostępu do KONTA KLIENTA i usług nieodpłatnych w przypadku działania przez KLIENTA na szkodę SPRZEDAWCY lub innych KLIENTÓW, naruszenia przez KLIENTA przepisów prawa lub postanowień REGULAMINU, a także, gdy zablokowanie dostępu do KONTA KLIENTA i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do KONTA KLIENTA i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do KONTA KLIENTA i usług nieodpłatnych. SPRZEDAWCA zawiadamia KLIENTA o zablokowaniu dostępu do KONTA KLIENTA i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez KLIENTA w formularzu ZAMÓWIENIA.


Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych KLIENTÓW przekazanych SPRZEDAWCY dobrowolnie w ramach składania ZAMÓWIENIA jednorazowego, REJESTRACJI oraz w ramach świadczenia przez SPRZEDAWCĘ usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w REGULAMINIE, jest SPRZEDAWCA.

 2. SPRZEDAWCA przetwarza dane osobowe KLIENTÓW w celu realizacji zamówień, świadczenia przez SPRZEDAWCĘ usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w REGULAMINIE. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez KLIENTA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Zbiór danych osobowych przekazanych SPRZEDAWCY zgłaszany jest przez SPRZEDAWCĘ Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 4. KLIENT przekazuje swoje dane osobowe SPRZEDAWCY dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie ZAMÓWIENIA uniemożliwia złożenie i realizację ZAMÓWIENIA KLIENTA, w przypadku składania ZAMÓWIENIA bez REJESTRACJI KONTA KLIENTA oraz uniemożliwia dokonanie REJESTRACJI i założenie KONTA KLIENTA.

 5. Każdy kto przekaże SPRZEDAWCY swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

 6. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia KONTA KLIENTA. SPRZEDAWCA może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli KLIENT nie uregulował wszystkich należności wobec SPRZEDAWCY lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności KLIENTA.

 7. SPRZEDAWCA chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 8. SPRZEDAWCA przekazuje dane osobowe KLIENTA DOSTAWCY w zakresie niezbędnym do realizacji DOSTAWY.


Postanowienia końcowe

 1. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania UMOWY SPRZEDAŻY, lecz w przypadku UMÓW SPRZEDAŻY zawieranych z KLIENTAMI będącymi PRZEDSIĘBIORCAMI SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez KLIENTA będącego PRZEDSIĘBIORCĄ.

 2. Treść niniejszego REGULAMINU może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU.

 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej UMOWY SPRZEDAŻY, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego REGULAMINU jest prawo polskie.

 4. Każdy KLIENT może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez KLIENTA z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. 

 5. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego REGULAMINU. Wszystkie ZAMÓWIENIA przyjęte przez SPRZEDAWCĘ do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego REGULAMINU są realizowane na podstawie REGULAMINU, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez KLIENTA. Zmiana REGULAMINU wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU. SPRZEDAWCA poinformuje KLIENTA, któremu świadczy usługę drogą elektroniczną na 7 dni przed wejściem w życie nowego REGULAMINU o zmianie REGULAMINU za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego REGULAMINU. W razie, gdy KLIENT nie akceptuje nowej treści REGULAMINU obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie SPRZEDAWCĘ, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

 6. REGULAMIN wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2015 r.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.biokominki.net

 

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu www.biokominki.net jest KAMI z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Wojska Polskiego 158; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000191307, NIP: 7321573766, REGON: 472916360.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka"), poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl Spółka Akcyjna, funkcjonującego pod adresem www.nazwa.pl

 

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu zakupu produktu lub kontaktu handlowego.

 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to serwisów obsługujących płatności, firmy realizujące dostawę zamówionych produktów lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 5. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

 6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.


Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 

Pliki do pobrania