Wyszukiwarka
Subskrypcja

Gwarancja

 

WARUNKI GWARANCJI

 

Gwarant

KAMI z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Wojska Polskiego 158; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000191307, NIP: 7321573766, REGON: 472916360, adres poczty elektronicznej: sklep@biokominki.net, nr telefonu: +48 42 712-38-88.

Producent deklaruje, że biokominki i wkłady na biopaliwo są wytwarzane zgodnie z normami europejskimi:

 • Biokominki: PN EN 16647:2015
 • Wkłady na biopaliwo: PN EN 1011 3:2002, PN EN 287 1:2005, PN EN ISO 9001:2001.

 

Okres gwarancji i zasięg terytorialny

 1. KAMI udziela gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie produktu użytkowanego i zamontowanego zgodnie z warunkami techniczno – eksploatacyjnymi opisanymi w „Instrukcji obsługi” dołączonej do produktu w okresie zgodnym z informacją odpowiadającą rodzajowi produktu:

 • Biokominek: 24 miesiące
 • Wkład na biopaliwo: 24 miesiące
 • Pojemnik zabezpieczający do wkładu na biopaliwo: 24 miesiące
 1. Gwarancja obejmuje okres począwszy od daty objęcia w posiadanie danego produktu i trwa nieprzerwanie przez okres gwarancji dla danego produktu. Data, od której rozpoczyna się okres gwarancyjny to data wystawienia dowodu sprzedaży, potwierdzona przez Sprzedawcę w Karcie gwarancyjnej. Za prawidłowe wypełnienie Karty gwarancyjnej odpowiada Sprzedawca.

 2. Gwarancja obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej.


Obowiązki Gwaranta i uprawnienia Reklamującego

 1. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@biokominki.net lub listem poleconym na adres: KAMI, ul. Wojska Polskiego 158, 95-070 Aleksandrów Łódzki.

 2. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w czasie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Reklamującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji e-mailem lub listem poleconym. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

 3. W przypadku uzasadnionych roszczeń Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fabrycznych ujawnionych w okrese trwania gwarancji.

 4. Usunięcie wad może nastąpić poprzez naprawę produktu, wymianę wadliwej części lub wymianę produktu.

 5. Gwarant zobowiązuje się do wykonania usługi gwarancyjnej w okresie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego produktu, którego dotyczy reklamacja. Produkt należy dostarczyć wraz z Kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
  UWAGA: w niektórych przypadkach do samego zgłoszenia reklamacji wystarczające jest przesłanie zdjęć szczegółowo obrazujących reklamowane wady produktu (dotyczy to zwłaszcza sytuacji kiedy urządzenie jest zabudowane lub wymiany wadliwej części Reklamujący może dokonać samodzielnie).

 6. Transport produktów reklamowanych z tytułu gwarancji odbywa się na zlecenie i koszt KAMI za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej. Reklamujący jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia produktu na czas transportu.
  UWAGA: W przypadku, kiedy wady nie podlegają reklamacji – produkt zostanie odesłany na koszt Reklamującego.

 7. Okres gwarancji reklamowanego produktu ulega przedłużeniu o okres trwania usługi gwarancyjnej.

 8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


Ograniczenia gwarancji

 1. Gwarancją nie są objęte różnice ilościowe bądź jakościowe oraz wady widoczne, które powinny być ujawnione w momencie dostawy produktu i nie zostały zgłoszone w dniu objęcia produktu w posiadanie wraz z załączoną kopią „Protokołu szkody” (np. uszkodzenia, rysy, pęknięcia, odkształcenia).

 2. Gwarancja nie obejmuje wad:

 • wynikłych z eksploatacji urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 • wynikłych z montażu lub eksploatacji urządzenia w sposób niezgodny z „Instrukcją obsługi”,
 • powstałych na skutek uszkodzeń mechanicznych (w tym wad powstałych w czasie transportu oraz montażu / demontażu),
 • powstałych na skutek warunków atmosferycznych oddziałujących na urządzenie (deszcz, wyładowania atmosferyczne, nadmierna wilgotność), a także zdarzeń losowych (np. powódź, pożar),
 • wynikłych ze stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (stosowanie innego paliwa niż bioetanolu w płynie przeznaczonego do biokominków),
 • wynikłych z niewłaściwej konserwacji (np. używania silnych środków chemicznych lub preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem) lub braku konserwacji (trwałe zabrudzenia),
 • wynikłych z niewłaściwego przechowywania przez klienta przed ich zamontowaniem.
 1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w postaci stłuczenia, ubić, pęknięć elementów szklanych.

 2. Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów np. w przypadku okleiny naturalnej jej usłojenie, zróżnicowana struktura lub naturalne przebarwienie.

 1. Gwarancja nie obowiązuje w wyniku naturalnego zużycia się elementów:

 • szyby i klosze: przebarwienia lub inne zmiany optyczne powstałe wskutek obciążenia termicznego,
 • powierzchnie zewnętrzne: zarysowania, otarcia i przebarwienia powstałe wskutek obciążeń termicznych na powierzchniach malowanych, ze stali nierdzewnej, ceramicznych i kamiennych.
 1. Gwarancja nie obejmuje normalnych czynności eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem urządzenia, takich jak okresowe czyszczenie i konserwacja.

 2. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych, jeżeli są one zgodne z podanymi przez producenta.

 3. Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnie dokonanych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych w produkcie.

 4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń szklanych elementów.

KAMI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wobec osób i mienia związane z nieprawidłową obsługą urządzenia lub montażem niezgodnym z wytycznymi zawartymi w „Instrukcji obsługi”.

Pliki do pobrania